SURAT PERNYATAAN IZIN KEPALA SEKOLAH

(KOP SEKOLAH ASAL)

SURAT PERNYATAAN IZIN KEPALA SEKOLAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                               : …………………………………………………………………….

NIP                                   : …………………………………………………………………….

Pangkat/Golongan        : …………………………………………………………………….

Jabatan                            : …………………………………………………………………….

Sekolah/Tempat Tugas: …………………………………………………………………….

Alamat Sekolah              : …………………………………………………………………….

Telepon/HP                    : …………………………………………………………………….

adalah Kepala Sekolah dari:

Nama                                : ……………………………………………………………………

NIP                                    : ……………………………………………………………………

Nomor Peserta PPG       : ……………………………………………………………………

Pangkat/Golongan         : ……………………………………………………………………

Telepon/HP                     : ……………………………………………………………………

Mata Pelajaran yang diampu:…………………………………………………………….

Menyatakan secara sadar memberi ijin kepada guru tersebut untuk mengikuti dan mematuhi ketentuan yang berlaku pada Program PPG Dalam Jabatan yang diselenggarakan oleh Universitas PGRI Palembang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

…………………, …………………2020

Kepala Sekolah

Materai

6000

…………………………………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *